วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กในความอุปการะและนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารรับประทานภายในสถานสงเคราะห์