วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคมนำเด็กในความอุปการะทำสมาธิ สวดมนต์ก่อนนอน และอันเชิญพระบรมราโชวาทเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นประจำทุกวัน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และฝึกจิตให้มีสติตั้งมั่นในความดี