วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานประชุมประจำเดือน, ข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒