วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรม NRRU จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๑๖ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยช่วยทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์ฯ และนำอุปกรณ์การเรียนมอบให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์