วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคสิ่งของแก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา