วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ) ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน ราชสีมา เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานหน่วยงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน