สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพลินจิตทัศนศึกษาภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ซันเซท มาร์เลล่า บีช รีสอร์ท หาดเตยงาม โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลการแข่งขันกีฬาบริเวณชายหาด และเยี่ยมชมสวนไทย เมืองพัทยา เพื่อเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้วิถีชาวไทยสมัยโบราณ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เรียนรู้พันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งนี้เพื่อสร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ในช่วงปิดภาคเรียน