วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน และจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. ๒๕๖๒