วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อสืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายภายนอก