วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมรักการอ่านและสอนพับกระดาษให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ฝึกการอ่านและฝึกสมอง รวมทั้งช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการ