วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และแจกขนมแก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ