วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี จัดกิจกรรมจิตอาสา และบริจาคสิ่งของแก่เด็กในความอุปกานะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ