วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการสถานีสวัสดิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้คนไร้ที่พึ่ง และผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้เข้าใจสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์