วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะทำกิจกรรมจิตอาสา แสดงกลองยาว เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา มีทักษะด้านสังคม และมีโอกาสได้การแสดงความสามารถตามความถนัดของตนเอง