วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม จิตใจให้แก่เด็กในความอุปการะ