วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุม One Home เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการไตรมาส ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา