วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรสะอาด น่าอยู่และปลอดภัย