วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  เพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกการอ่านแก่เด็กในความอุปการะในช่วงปิดภาคเรียน