วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. กลุ่ม Korat Adventist Youth จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเยาวชนสากลให้กับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยจัดกิจกรรมสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษและร่วมเล่นเกมส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในความอุปการะ