วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ  ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดกรองเด็กก่อนเข้ารับการสงเคราะห์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดูแลเด็กหลังจากเข้ารับการสงเคราะห์