วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมเด็กในความอุปการะในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสวนหม่อน เพื่อรับมอบทุนปัจจัยพื้นฐานของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา