วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ให้บริการตัดผมแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีทรงผมที่ถูกระเบียบและมีสุขอนามัยที่ดี ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา