วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ต้อนรับนักศึกษาลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานสถานการณ์ ข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการของสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ศึกษาข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาและสามารถนำความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการทำจิตอาสาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต