วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้พ่อบ้าน – แม่บ้านประจำอาคารพัก นำเด็กในความอุปการะทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาด เก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้สภาพแวดล้อมสะอาดและน่าอยู่