วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน   ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการสถานีสวัสดิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี  งบประมาณ ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง             จังหวัดนครราชสีมา ณ ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา            เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครอง เข้าใจสิทธิและสวัสดิการ