วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการเรียนรู้ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่ได้แสดงออกด้านความรัก และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา