วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพประสานวิทยากรจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้มีแนวทางในการศึกษาต่อ