สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านการดูแลเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย การปรับพฤติกรรมเด็กเชิงบวก และเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่เด็กและเยาวชนให้แก่บุคลากร