วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา