วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่ ได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา