วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครราชสีมา และมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ๑ ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา