วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ พร้อมทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เข้าสัมภาษณ์ให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างมีความสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อนำผลการสำรวจไปพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ต่อไป