วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะ จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กในความอุปการะและมอบของขวัญของแก่ผู้สูงอายุ