วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ทำความสะอาดและจัดเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องมอนเตสซอรี่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา