วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ มอบขนมแก่โรงเรียนสวนหม่อน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒