วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน ๔๐ คน จัดกิจกรรมสัมพันธ์เล่นดนตรี และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ