วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒                       ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗–๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา       เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่                   สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา