วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)                   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านดอนยาง (วัดป่าเจริญธรรม) หมู่ที่ ๖ ตำบลคูขาด อำเภอคง     จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนภายนอกพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน