วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒                          ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา