วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนบทเรียนและฝึกการอ่านแก่เด็กในความอุปการะ