วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการฯ