วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก