วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการฯ