วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมเด็กในความอุปการะในสถานศึกษา เพื่อรับทราบผลการเรียนและพฤติกรรมของเด็กในความอุปการะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนำมาจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคลต่อไป