วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ พ่อบ้าน-แม่บ้าน ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการติดตามพฤติกรรมเด็กในความอุปการะ