วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สระน้ำรอบคูเมืองสวนภูมิรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย