วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะทำความสะอาดและจัดเก็บหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องสมุดมีชีวิตสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและระเบียบวินัยให้แก่เด็กในความอุปการะ