วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดบ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่