วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ปรับปรุงห้องเรียน ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และถนนภายในโรงเรียน