นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ คน นำเด็กในความอุปการะ จำนวน คน เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา